Nu söker vi en screentryckare. Se vår Instagram för mer information.

Hållbarhet

Hållbarhet

Tryckeribranschen har alltid haft en stämpel på sig att vara en miljöbov med utsläpp av farliga kemikalier och tryckerispill som inte miljön kan hantera. Idag ser det inte riktigt ut så. Allt färre kemikalier används, färgerna blir mer och mer miljövänliga, hanteringen av miljöfarliga ämnen är bättre och kraven är högre på företagen.Som ett led i Stemas övergripande målsättning att erbjuda högkvalitativa och miljöanpassade trycksaker har vi sedan år 2000 ett certifierat miljöledningssystem som allt eftersom utökats med arbetsmiljö- och kvalitetsaspekter. Under 2015 uppfyllde vi ett av verksamhetsmålen genom att certifierade oss mot ISO 9001:2015 för kvalité. 

Hösten 2020 gjorde Stema en satsning på att certifiera processerna från prepress till tryck, för Offset och Digitaltryck, enligt CGP (certifierad grafisk produktion). Certifiering enligt CGP innefattar både centrala delar av kvalitetsledning enligt ISO 9001 och ISO 12647–2 med tillhörande kompletterande standarder för grafisk produktion. Certifieringen har gett positiva kvalitets effekter även på andra avdelningar vad det beträffar kvalitetskontroller.

För ett par år sedan flyttade vi in i våra nuvarande lokaler i Viared industriområde strax väster om Borås. I samband med flytten gjordes många stora investeringar i bland annat ledbelysning i produktionslokalerna, avfallshantering, nytt ventilationssystem, sprinkleranläggning och installation av laddningsstolpar på parkeringen. Stema har också installerat ett reningsverk till vårt processavloppsvatten. Detta innebär att vi har full kontroll på vårt utgående processvatten.

Stema innehar en Svanen-licens. Det menas med att vi uppfyller en rad med miljökrav med tonvikt på tryckprocessen och det papper samt tryckfärger/kemikalier som används vid offset och digitaltryck. I praktiken innebär det att vi kan märka våra papperstrycksaker med miljömärkningen Svanen.

Vi har även tagit andra hållbara initiativ för verksamheten, vi köper fjärrvärme märkt med ”Bra Miljöval”, filter till skapande av ultrarent vatten (minskad lösningsmedelsförburkningen), ny LED UV-teknik i maskinparken och samordning av transporter. Avfallshanteringen är väl utbyggd och implementerad i verksamheten. Några av de fraktioner vi sorterar ut för återanvändning är tryckerispill av papper, wellpapp och mjukplast. Till dessa fraktioner finns komprimatorer för att minimera transporter och utsläpp till luft.

Stema jobbar kontinuerligt med mål för verksamheten. Utgångspunkt för framtagandet av mål är verksamhetspolicyn, de aktiviteter som identifierats som betydande för verksamheten och de lagar som styr och kan komma att styra verksamheten i framtiden.

Under 2024 kommer vi att fortsätt lägga fokus på bland annat minska energiförbrukningen, samordning av transporter och andra aktiviteter för att bli än mer bättre, inte bara vad det gäller miljö men även för kvalitén.