Nu söker vi en screentryckare. Se vår Instagram för mer information.

Villkor

Villkor

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR GRAFISKA PRESTATIONER (ALG 20)

Normalvillkor utarbetade av Grafiska Företagens Förbund i samverkan med Svenska Förläggareföreningen, Svenska Tidningsutgivareföreningen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges Tidskrifter.
ALG 20 innehåller beprövade och balanserade normalvillkor särskilt avpassade för avtal om grafiska prestationer. I klarhetens intresse tillråds parterna att i sina avtal uttryckligen hänvisa till ALG 20.
Grafiska Kammaren avger på begäran utlåtande om huruvida en viss grafisk prestation utförts fackmässigt samt om hur leveransvillkoren i övrigt bör tolkas enligt god affärs- och branschsed.

1. Tillämplighet

1.1 ALG 20 gäller för avtal om prepress-, tryck-, bind- och andra grafiska prestationer.
1.2 Villkoren i ALG är utbytbara (dispositiva), d.v.s. villkoren däri gäller om inte beställaren och leverantören uttryckligen kommit överens om annat. ALG reglerar inte uttömmande parternas inbördes rättigheter och skyldigheter; parterna förutsätts själva bestämma prestationens närmare innehåll samt vid behov komplettera med andra villkor.

2. Fackmässig hantering

Grafiska prestationer – del- och tilläggspresta-tioner likaväl som huvudprestationer – ska fullgöras fackmässigt. Kravet på fackmässighet ställs på såväl leverantören som den grafiskt kunnige beställaren. Med fackmässighet förstås att leverantören och beställaren ska fullgöra sina uppgifter enligt avtalet med den omsorg som krävs för en fullgod prestation.

3. Offert och accept

3.1 Leverantörens offert gäller, med reservation för mellankommande avtal, under 30 dagar räknat från offertdatum, om annan tid inte angetts. Beställarens accept skall vara leverantören tillhanda inom denna tid. Leverantören har rätt att återkalla offerten eller frångå avtalet om det före produktionsstarten visar sig att beställarens ekonomiska förhållanden är sådana att starka skäl finns att anta att betalning inte kommer att ske i rätt tid.
3.2 I offerten ska leverantören beskriva den erbjudna prestationens innehåll och parternas åligganden så fullständigt som möjligt och bör därvid tydligt hänvisa till ALG-villkoren och ange eventuella tillägg till eller ändringar i dessa.

4. Tillhandahållande av materiel

Leverantören ska i avtalet, genom hänvisning till sin hemsida eller i särskilt dokument, tydligt ange de krav som beställarens produktionsmateriel ska uppfylla. Anger leverantören inte några sär-skilda krav får beställaren leverera materielet i den form som är normalt med hänsyn till den grafiska prestationen.

5. Tilläggsprestationer

Prestationer som inte angetts i parternas avtal och som leverantörer inte normalt fullgör för att uppfylla kravet på fackmässighet (tilläggspresta-tioner), avtalas särskilt. Detta gäller bl.a.
a) ändringar och andra extra arbeten som be-ställaren beordrar
b) inte förutsedd forcering orsakad av försenad materielleverans eller annan försening på be-ställarens sida
c) ändringar och andra åtgärder som leveran-tören tvingas vidta p.g.a. att den materiel som beställaren överlämnat inte medger för leveran-tören att fackmässigt utföra sin prestation.

6. Pris

6.1 Offererat eller avtalat pris inbegriper inte ersättning för tilläggsprestation enligt punkt 5. Om beställaren beordrar tilläggsprestationen
så är det beställarens ansvar att inhämta prisuppgifter från leverantören om inte dessa är
kända. Om leverantören finner att en tilläggsprestation krävs eller rekommenderas så ska leverantören inhämta beställarens godkännande innan tilläggsarbetet påbörjas.
6.2 Priset innefattar inte mervärdesskatt eller andra offentliga pålagor. Beställaren svarar för dessa även när de fastställs i efterhand.
6.3 Erforderligt transport- och skyddsemballage men inte returpallar ingår i priset, om annat inte avtalats.

7. Leverans och emballage

7.1 Leverans sker fritt leverantörens tillverknings- eller lagerställe, om annat inte avtalats.
7.2 Vid leverans ska prestationen vara försedd med emballage som skyddar mot förutsebara skador vid transport till och lämplig förvaring hos beställaren.

8. Risk- och kostnadsfördelning

8.1 Leverantören står ansvaret om prestationen eller anförtrodd produktionsmateriel förstörs eller skadas före leveransdagen, eller om denna inte är bestämd, den leveransdag som meddelats beställaren i tid. Därefter står beställaren an-svaret.
8.2 Ansvarsfördelningen enligt punkt 8.1 gäller även transport samt kostnader för t ex vård, förvaring och försäkring av prestationen och anförtrodd produktionsmateriel.

9. Ansvar för reproduktionsrätt

9.1 Såväl beställaren som leverantören ansvarar för att de har rätt att utnyttja den programvara, inbegripet vidarebearbetning, som erfordras för den grafiska prestationen.
9.2 Beställaren ansvarar gentemot leverantören för att inga rättsliga hinder möter mot att fram-ställa reproduktions- och tryckmedier efter original som beställaren tillhandahåller eller att reproducera eller mångfaldiga tillhandahållen materiel.
9.3 Ansvaret enligt punkterna 9.1 och 9.2 innebär att beställaren respektive leverantören är skyldig att för den andra partens räkning dels vidta erforderliga rättsliga och andra åtgärder när tredje man gör gällande intrång i sin rätt dels svara för eventuella skadestånd till denne.

10. Underleverantör

10.1 Leverantören har rätt att helt eller delvis låta utföra prestationen hos underleverantör, om inte beställaren uttryckligen begärt att leverantören själv ska utföra prestationen eller detta annars framgår av omständigheterna.
10.2 Om beställaren eller leverantören anlitar underleverantör ansvarar de mot andra parten för underleverantörens prestation och övriga parts-förpliktelser som härrör från denna såsom om de själva fullgjort prestationen.

11. Diskretionsskyldighet

11.1 Leverantören är skyldig att iaktta diskretion i enlighet med vad god affärssed kräver beträff-ande sina affärsrelationer med beställaren och sakinnehållet i avtalade prestationer. Leveran-tören ska genom lämpliga åtgärder försäkra sig om att den egna personalen, underleverantörer med personal och andra som får insyn i verksam-heten respekterar diskretionsskyldigheten.
11.2 Om beställaren begär det, ska leverantören vidta åtgärder för att förhindra insyn från obe-höriga vid prestationens utförande. Leverantören har därvid rätt till ersättning för extra kostnader som åtgärderna medför, t ex särskilda rutiner eller skyddsanordningar.

12. Offertmateriel

Leverantören har rätten till offertmateriel i digital eller annan form som leverantören på eget initiativ tagit fram och använt i offertsyfte. Offert-mottagaren får inte obehörigt vare sig själv ut-nyttja eller låta utomstående ta del av sådant materiel och är skyldig att på begäran återlämna materielet till leverantören, om annat inte avtalats.

13. Återlämnande och återtagande av produktionsmateriel

13.1 Efter leverans av prestationen ska leverantören till beställaren
a) återlämna produktionsmateriel som beställaren ställt till förfogande
b) överlämna produktionsmateriel som leverantören tagit eller låtit ta fram, förutsatt att parterna på förhand avtalat om i vilken form och på vilka villkor materielet i fråga ska överlämnas.
13.2 Efter leveransdagen vidareförvarar leverantören för beställarens räkning produktionsmateriel som avses i punkt 13.1 under en tid av tre månader om inte annat överenskommes.

14. Avgångsexemplar

Den som vidarebearbetar en grafisk prestation ska tillhandahållas ett tillräckligt antal extra ex. för att täcka normala avgångar vid bearbet-ningen. Om inte annat avtalats ska vidarebe-arbetaren tillhandahållas extra ex enligt beräk-ningsgrunderna för tillåten överupplaga i punkt 24.1, dock ska ytterligare 100 ex., utöver antalet enligt dessa beräkningsnormer, tillhandahållas då den beställda upplagan understiger 3 000 ex.

15. Plikt- och arkivexemplar

Tryckeri har en laglig rätt att ta ut s.k. plikt- och arkivexemplar ur leveransgill upplaga på beställ-arens bekostnad. Om tryckeriets prestation inte utgör slutprestation, ska beställaren självmant och utan dröjsmål kostnadsfritt till tryckeriet över-lämna exemplar i föreskrivet antal och utförande.

16. Betalning

16.1 Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum, om inte kortare tid avtalats eller längre tid anges i fakturan.
16.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta.
Denna ska överstiga Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta med 8 procentenheter, om annat inte avtalats.

17. Befarat avtalsbrott

Om motpartens handlingssätt eller ekonomiska förhållanden visar att starka skäl finns att anta att motparten inte kommer att fullgöra en väsentlig del av sina förpliktelser, har parten rätt att avbryta fullgörelsen och hålla inne sin prestation i avvaktan på att motparten ställer fullgod säkerhet (stoppningsrätt). Underlåter motparten att göra detta utan dröjsmål får parten häva avtalet.
Parten ska genast meddela motparten om att stoppningsrätt har utövats. Om parten inte gör det, har motparten rätt till ersättning för den skada som uppstått genom att ett sådant meddelande inte har lämnats i tid.

18. Panträtt

Leverantören har panträtt i prestationen och all beställarens egendom som han har i sin besitt-ning till säkerhet för att beställaren fullgör sina skyldigheter. Om beställaren inte fullgör dessa enligt avtalet, har leverantören rätt att själv rea-lisera panten på lämpligt sätt, om lagliga hinder eller hinder enligt ALG-villkoren inte möter, och ur köpeskillingen täcka vad han har att fordra.

19. Tillsvidareavtal

För tillsvidareavtal om fortlöpande eller periodiskt återkommande prestationer, som binder produk-
tions- eller andra resurser hos leverantören, är uppsägningstiden vid s.k. månads- och kvartals-arbeten 3 månader och vid s.k. vecko- och 14-dagarsarbeten 6 månader, räknat från utgången av den kalendermånad då uppsägning skedde.

20. Försening och förseningspåföljder

20.1 Om prestationen inte levereras i tid och förseningen inte beror på beställaren har denne rätt till ersättning för direkta kostnader som förseningen medfört. Beställaren har dessutom rätt att häva avtalet eller någon del därav om
a) beställaren då avtalet ingicks gjort klart för leverantören att leverans måste ske punktligt på avtalad dag, eller
b) det av avtalet eller av annan för leverantören känd omständighet klart framgår att prestationen är onyttig för beställaren efter viss tidpunkt och leverans inte skett dessförinnan.
20.2 Om beställaren inte tillhandahåller sin materiel eller inte fullgör annan avtalad åtgärd i tid har leverantören rätt till ersättning för direkta kostnader som förseningen medfört. Om för-seningen medför väsentlig olägenhet för leveran-tören har denne även hävningsrätt.
20.3 Om leverantören finner att leveranstiden sannolikt inte kan hållas ska beställaren aviseras utan dröjsmål. Orsaken till den befarade förseningen ska anges liksom när leverans kan ske. Medför förseningen att prestationen blir onyttig för beställaren får denne häva avtalet enligt punkt 20.1.
20.4 Motsvarande aviseringsskyldighet föreligger för beställaren vid befarad försening med att till-handahålla materiel eller att vidta annan åtgärd. Medför förseningen väsentlig olägenhet får leverantören häva avtalet enligt punkt 20.2.

21. Kvalitetsfel

21.1 Som kvalitetsfel anses avvikelser och variationer i fråga om prestationens beskaffenhet och egenskaper som enligt fackmässig bedöm-ning inte utgör en endast ringa avvikelse eller ringa variation från prov, förlaga eller liknande eller från vad parterna avtalat, inbegripet vad som följer av ALG-villkoren, eller som i övrigt kan anses vara avtalat med hänsyn till prestationens art och karaktär.
21.2 Som kvalitetsfel anses inte
a) avvikelser som beror på att beställaren inte fullgjort sina åligganden enligt avtalet, t.ex. lämnat felaktig materiel eller underlåtit att beordra ändringar eller rättelser.
b) att den slutliga prestationen innehåller fel-aktiga exemplar understigande 0,5 % av den beställda upplagan såvitt gäller fel hänförliga till tryckningen och 0,5 % såvitt gäller vidarebearbet-ningsfel.

22. Påföljder vid kvalitetsfel

22.1 Leverantören ska genom reparation eller omleverans avhjälpa fel i prestationen. Avhjälpande ska ske med den skyndsamhet som omständigheterna kräver. Beställaren har dessutom rätt till ersättning för direkta kostnader.
22.2 Om prestationen kan användas för sitt ändamål trots felet (icke allvarligt fel) får leverantören i stället för avhjälpande göra ett prisavdrag som svarar mot felets betydelse, såvida kostnaden för avhjälpandet klart över-stiger felets betydelse.
22.3 Om prestationen på grund av felet inte kan användas för sitt ändamål (allvarligt fel) och ett avhjälpande av felet skulle leda till en försening som medför att prestationen är onyttig för be-ställaren, får denne, i stället för att kräva avhjälp-ande, häva avtalet och har därvid rätt till ersättning enligt punkt 20.1.
22.4 Vid bedömningen av om ett fel är icke-allvarligt eller allvarligt ska särskilt beaktas prestationens grafiska art och karaktär, bl.a. kvalitetsnivå, utformning och utförande, samt användningsändamål och värde.

23. Vidarebearbetningsfel

Om fel uppkommer då en prestation bearbetas vidare hos en leverantör har den som beställt vidarebearbetningen rätt att mot den leveran-tören göra gällande felpåföljderna enligt punk-terna 22.1–3 beträffande hela prestationen, dock att påföljderna ska jämkas i den mån beställaren eller någon annan på dennes sida är medan-svarig till felet.

24. Upplagefel och upplageavvikelser

24.1 I prestation till slutlig beställare anses under-upplaga som fel, såvida parterna inte avtalat annat. Överupplaga vid prestation till slutlig beställare är tillåten, såvida annat inte avtalats, med 8 % vid upplaga under 20 000 ex dock högst 800 ex, med 4 % vid upplaga 20 000–50 000 ex. dock högst 1 000 ex., samt med 2 % vid upplaga över 50 000 ex.
24.2 För tillåten överupplaga gäller leverantörens följandepris. För otillåten överupplaga utgår ingen betalning.

25. Påföljder vid upplagefel

Vid otillåten underupplaga (upplagefel) ska
vad som sägs i punkt 22.1 om leverantörens avhjälpningsskyldighet tillämpas. Vid icke-allvarligt upplagefel gäller vad som sägs i punkt 22.2 om prisavdrag, varvid avdraget ska göras med ledning av följandepriset. Vid allvarligt upplagefel gäller vad som sägs om hävning i punkt 22.3 och ersättning i punkt 20.1.

26. Leverantörens avhjälpningsrätt

Vid kvalitets- och upplagefel har leverantören rätt att få på egen bekostnad avhjälpa felet eller bristen, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för beställaren. Vidarebearbetaren har en mot-svarande avhjälpningsrätt.

27. Ansvar för fel i produktionsmateriel

27.1 Beställaren svarar för kvalitets- och upplagefel som orsakas av fel i produktionsmateriel som beställaren tillhandahåller eller som uppkommer vid överföring av sådant materiel.
27.2 Om leverantören vid en fackmässig kontroll av produktionsmateriel, som beställaren till-handahållit, inför eller under produktionen uppmärksammar att denna är felaktig eller inte kan användas så som avsetts, ska leverantören utan dröjsmål informera beställaren och begära dennes anvisningar. Beställaren är skyldig att vara tillgänglig under produktionstiden vilken ska överenskommas mellan leverantören och beställaren. Om leverantören inte har fullgjort sin informationsskyldighet har beställaren rätt till ersättning enligt punkt 20.1 vid försening respektive punkt 22.1 vid fel i prestationen.
27.3 Om leverantören uppmärksammar fel eller icke-användbarhet som avses i punkt 27.2 får leverantören omedelbart avbryta produktionen med rätt till ersättning för direkta kostnader som avbrottet medför.
27.4 Leverantören svarar för skada som upp-kommit på beställarens materiel vid presta-tionens utförande. Beställaren svarar på mot-svarande sätt för skada på leverantörens materiel.

28. Reklamation

28.1 Anmärkningar mot faktura ska göras utan oskäligt dröjsmål efter mottagandet.
28.2 Anmärkningar mot fel i prestationen, ska göras utan oskäligt dröjsmål efter mottagandet. Vad som är oskäligt dröjsmål ska bedömas med hänsyn till prestationens beskaffenhet och omfattning.
28.3 Meddelande enligt punkterna 28.1–2 ska innehålla uppgift om vad som påtalas.
Beställaren har därefter att inom skälig tid återkomma med sina krav.
28.4 Krav i anledning av försening ska göras utan dröjsmål efter det att beställaren fick kännedom om att leverans skett. Om leverantören uppfyllt sin aviseringsskyldighet enligt punkten 20.3 måste hävningsrätten utövas utan dröjsmål efter aviseringen.

29. Force majeure

Om prestationen inte kan fullgöras enligt avtalet på grund av omständigheter utanför leveran-törens kontroll som denne inte skäligen kunnat förutse då avtalet träffades, utgör detta grund för befrielse från ersättningsskyldighet och andra påföljder. Motsvarande gäller vid förhinder på beställarens sida. Om fullgörande förhindras mer än 2 månader har leverantören respektive be-ställaren rätt att frånträda avtalet genom skriftligt meddelande.

30. Begränsning av skadeståndsansvar

30.1 Leverantörens ersättningsskyldighet till beställaren gäller endast direkt förlust, såvida inte leverantören handlat grovt vårdslöst. Frånsett vad som gäller enligt punkt 23 är ersättningsbeloppet begränsat till prestationens pris. Dessa ansvarsbegränsningar gäller alla slags skadeståndskrav, även sådana som grundar sig på något annat än avtalsbrott.
30.2 Som direkt förlust för beställaren anses bl.a. kostnader för att undersöka prestationen, extra förvarings- och transportkostnader, extra resekostnader, kostnader för reparations- och andra avhjälpningsåtgärder, prisskillnad vid förvärv av ersättningsvara från annan leverantör, kostnader för övertidsarbete samt kostnader för
tjänster från utomstående företag.
30.3 För beställarens ersättningsskyldighet till leverantören gäller motsvarande begränsningar som för leverantörens enligt punkt 30.1.
30.4 Som direkt förlust för leverantören anses bl.a. kostnader för att undersöka fel i materiel som beställaren tillhandahållit, extra resekostnader, kostnader för övertidsarbete, kostnader för extra arbetskraft och kostnader för tjänster som hyrts in från annat företag.

31. Preskription

Om beställaren vill föra talan mot leverantören för fel i eller försening av prestationen ska talan väckas i tingsrätt inom ett år efter mottagandet av prestationen.

GDPR

1. Avtalsparter

1.1   Detta avtal gäller när du ingår avtal med Stema om tryckeritjänster och reglerar Stemas behandling av personuppgifter på uppdrag av dig som kund.

1.2   När du anlitar Stema åtar du dig att följa villkoren som anges i detta biträdesavtal i rollen som personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde: 
Stema Specialtryck AB 
Org. nr. 556297-6497 
Box 969 
501 10 Borås 

2. Definitioner

2.1   I den mån Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 (”dataskyddsförordningen”) innehåller begrepp som motsvarar de som används i detta avtal ska sådana begrepp tolkas och tillämpas i enlighet med dataskyddsförordningen.

2.2   Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav.

Personuppgiftsansvarig

Den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för Behandlingen av Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Den fysiska eller juridiska person som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Behandling

Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om Personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, användning, utlämnande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning, samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Personuppgifter

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Registrerad

En sådan identifierad eller identifierbar fysisk person vars Personuppgifter behandlas.

Personuppgiftsincident

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt Behandlats.

Tillsynsmyndighet

Den eller de tillsynsmyndigheter som har behörighet att bedriva tillsyn över hantering av Personuppgifter eller anses vara berörd tillsynsmyndighet enligt Tillämplig lag. En sådan tillsynsmyndighet är den svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Tillämplig lag

dataskyddsförordningen, den svenska dataskyddslagen samt Integritetsskyddsmyndighetens eller relevant EU-organs föreskrifter, ställningstaganden och rekommendationer på personuppgiftsområdet.

Underbiträde

Den fysiska eller juridiska person som Behandlar Personuppgifter för Personuppgiftsbiträdets räkning.

3. Innehåll och syfte

3.1   Detta avtal har upprättats för att uppfylla de krav som framgår av artikel 28 i dataskyddsförordningen.

3.2   Mellan den Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet har ett avtal avseende tillhandahållande av tryckeritjänster (”Huvudavtalet”) upprättats, vilket regleras av Personuppgiftsbiträdets Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer. Huvudavtalet är det avtal som reglerar vad Personuppgiftsbiträdet ska utföra för den Personuppgiftsansvariges räkning. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ska anses utgöra en del av Huvudavtalet.

4. Avtalstid

4.1   Detta personuppgiftsbiträdesavtal gäller från dess undertecknande och så länge som Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

5. Ansvar och instruktion

5.1   Den Personuppgiftsansvarige har ansvar för all Behandling av avtalade Personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

5.2   Personuppgiftsbiträdet och varje person som är behörig att utföra arbete för Personuppgiftsbiträdets räkning åtar sig att enbart Behandla Personuppgifterna i enlighet med den Personuppgiftsansvariges dokumenterade instruktioner, såvida inte en ytterligare typ av Behandling krävs enligt Tillämplig lag. Om Behandlingen krävs enligt Tillämplig lag ska Personuppgiftsbiträdet informera den Personuppgiftsansvarige om det rättsliga kravet innan Personuppgifterna Behandlas för det ändamålet, såvida sådan information inte är förbjuden med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt Tillämplig lag.

5.3   Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet anser att en instruktion från den Personuppgiftsansvarige strider mot Tillämplig lag.

5.4   Utöver de instruktioner som följer av detta avtal kan vidare instruktioner komma att ges separat. I ett sådant fall ska instruktionerna dock dokumenteras i skriftlig form utan onödigt dröjsmål, exempelvis genom en överenskommelse via e-post.

6. Registrerades rättigheter

6.1   Personuppgiftsbiträdet ska vara den Personuppgiftsansvarige behjälplig genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att den Personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin skyldighet avseende de registrerades rättigheter i enlighet med kapitel III i dataskyddsförordningen.

6.2   Om en Registrerad vänder sig till Personuppgiftsbiträdet med en begäran om åtgärd ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål vidarebefordra begäran till den Personuppgiftsansvarige och följa dennes instruktioner. Om den Personuppgiftsansvarige beslutar att Personuppgiftsbiträdet ska besvara begäran ska Personuppgiftsbiträdet göra detta såvida det inte visar sig vara omöjligt eller orimligt komplicerat för Personuppgiftbiträdet att vidta den begärda åtgärden. I ett sådant fall ska begäran vidarebefordras till den Personuppgiftsansvarige tillsammans med en motivering om varför åtgärden inte kan vidtas.

6.3   Om inte annat skriftligen överenskommits ska Personuppgiftsbiträdet ha rätt till skälig ersättning för de åtgärder som Personuppgiftsbiträdet vidtar för att assistera den Personuppgiftsansvarige i uppfyllandet av de registrerades rättigheter i enlighet med detta avsnitt.

7. Säkerhet

7.1   Personuppgiftsbiträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken. Vid bedömningen av vilka åtgärder som är lämpliga ska Personuppgiftsbiträdet beakta följande:

  1. den senaste tekniska utvecklingen;
  2. åtgärdernas genomförandekostnader;

iii.         Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål; samt

  1. åtgärdernas risker för fysiska personers rättigheter och friheter.

7.2   Personuppgiftsbiträdet ska dokumentera de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vidtas för att uppfylla säkerhetskraven enligt Tillämplig lag. Dokumentationen ska på begäran tillhandahållas den Personuppgiftsansvarige.

7.3   För det fall Personuppgiftsbiträdet misstänker alternativt upptäcker en Personuppgiftsincident ska Personuppgiftsbiträdet omedelbart (i) undersöka incidenten och vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda incidenten och förhindra en upprepning, och (ii) tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige en beskrivning av Personuppgiftsincidenten utan onödigt dröjsmål, dock inte senare än 24 timmar från det att Personuppgiftsbiträdet fick kännedom om Personuppgiftsincidenten.

7.4   Beskrivningen av Personuppgiftsincidenten ska åtminstone:

  1. beskriva Personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av och det ungefärliga antalet Registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs;
  2. förmedla namnet på och kontaktuppgifter till kontaktpunkter där mer information kan erhållas;

iii.         beskriva de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten; och

  1. beskriva de åtgärder som Personuppgiftsbiträdet har vidtagit eller föreslagit för att åtgärda Personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

7.5   I den utsträckning det inte är möjligt att tillhandahålla informationen samtidigt, får den tillhandahållas i omgångar utan ytterligare onödigt dröjsmål.

7.6   Om den Personuppgiftsansvarige inte uppfyller sin skyldighet att informera berörda Registrerade om en inträffad Personuppgiftsincident och detta inte beror på Personuppgiftsbiträdet och behörig Tillsynsmyndighet förelägger Personuppgiftsbiträdet att åtgärda bristen, ska den Personuppgiftsansvarige ersätta de kostnader detta åtgärdande orsakar Personuppgiftsbiträdet.

7.7   Om en typ av Behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska Personuppgiftsbiträdet före Behandlingen utförs vara den Personuppgiftsansvarige behjälplig vid en bedömning av den planerade Behandlingens konsekvenser för skyddet av Personuppgifter. En enda bedömning kan omfatta en serie liknande Behandlingar som medför liknande höga risker.

8. Konfidentialitet

8.1   Personuppgiftsbiträdet, eller dennes anställda eller medhjälpare, får inte till tredje part lämna ut eller på annat sätt röja eller utnyttja information om Behandling av Personuppgifter som omfattas av detta personuppgiftsbiträdesavtal. Inte heller annan information som Personuppgiftsbiträdet erhållit till följd av personuppgiftsbiträdesavtalet får lämnas ut. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att anställda och medhjälpare informeras om denna skyldighet och undertecknar erforderliga förbindelser om tystnadsplikt.

8.2   Ovanstående åtagande gäller inte om det för Personuppgiftsbiträdet föreligger en skyldighet enligt Tillämplig lag att lämna ut uppgift.

8.3   Ovanstående åtagande gäller även om detta personuppgiftsbiträdesavtal i övrigt har upphört att gälla.

9. Revision och besök

9.1   Personuppgiftsbiträdet ska på begäran av den Personuppgiftsansvarige tillhandahålla all tillgänglig information avseende Behandlingen av Personuppgifter för att den Personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla sina skyldigheter som Personuppgiftsansvarig enligt Tillämplig lag.

9.2   Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller med hjälp av tredje part, inspektera lokaler och annan utrustning hos Personuppgiftsbiträdet för att kontrollera att dennes Behandling av Personuppgifter följer detta personuppgiftsbiträdesavtal. Den Personuppgiftsansvarige, eller av denne utsedd tredje part, ska därvid ges tillgång till och få ta kopior av all information som krävs för att uppnå syftet med kontrollen, inklusive men inte begränsat till register, interna policyer och rutiner samt övrig information som är av betydelse för kontrollen. Om inte annat har skriftligen avtalats får en inspektion i enlighet med detta stycke endast genomföras om kravet på granskning enligt Tillämplig lag inte kan fullgöras genom att Personuppgiftsbiträdet tillhandahåller information till den Personuppgiftsansvarige i enlighet med föregående stycke.

9.3   Den Personuppgiftsansvarige ska meddela Personuppgiftsbiträdet i god tid i förväg innan en inspektion i enlighet med föregående stycke genomförs. I samband med att en sådan inspektion meddelas ska Personuppgiftsbiträdet informeras om inspektionens innehåll och omfattning. Den Personuppgiftsansvarige ska stå för sådana skäliga kostnader som uppstår för Personuppgiftsbiträdet i samband med genomförande av en sådan inspektion.

9.4   En inspektion i enlighet med ovan två stycken förutsätter att den Personuppgiftsansvarige eller av denne utsedd part har träffat nödvändiga sekretessåtaganden och följer Personuppgiftsbiträdets säkerhetsbestämmelser på den plats där inspektionen ska genomföras samt att inspektionen kan genomföras utan att den riskerar att hindra Personuppgiftsbiträdets verksamhet eller skyddet för andra personuppgiftsansvarigas information.

9.5   Personuppgiftsbiträdet ska tillåta de inspektioner som Tillsynsmyndigheten eller annan berörd part, enligt Tillämplig lag, kan kräva för upprätthållandet av en korrekt Behandling av Personuppgifter.

9.6   Personuppgiftsbiträdet ska lämna den assistans som behövs vid inspektioner i enlighet med detta avsnitt.

10.                  Underbiträden

10.1                      Om inte annat framgår av Tjänsteavtalet ska Personuppgiftsbiträdet ha rätt att anlita Underbiträden för Behandlingen av Personuppgifter.

10.2                      Om Personuppgiftsbiträdet anlitar Underbiträde enligt villkoren i Tjänsteavtalet, har Personuppgiftsbiträdet mandat och skyldighet att ingå särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med sådant Underbiträde vad avser Underbiträdets Behandling av Personuppgifter. I sådant avtal ska föreskrivas att Underbiträdet har motsvarande skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har enligt detta avtal.

10.3                      Om Underbiträdet inte uppfyller de skyldigheter som åligger denne enligt personuppgiftsbiträdesavtalet mellan Personuppgiftsbiträdet och Underbiträdet, ska Personuppgiftsbiträdet vara fullt ansvarig gentemot den Personuppgiftsansvarige för utförandet av Underbiträdets skyldigheter.

10.4                      Personuppgiftsbiträdet ska vid var tid föra en korrekt och uppdaterad lista utvisande vilka Underbiträden som anlitats för Behandlingen av Personuppgifter och var dessa är geografiskt belägna. Personuppgiftsbiträdet ska vidare på Personuppgiftsansvariges begäran utan dröjsmål tillhandahålla kontaktuppgifter till de Underbiträden som Behandlar Personuppgifter.

10.5                      Personuppgiftsbiträdet ska informera den Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet ämnar ersätta eller anlita ett nytt Underbiträde. Sådan information ska innehålla uppgift om Underbiträdets namn och inom vilket land eller geografiskt område Behandlingen kommer att utföras samt, om den Personuppgiftsansvarige begär det, vilken typ av Behandling Underbiträdet kommer att utföra för Personuppgiftsbiträdets räkning. Om den Personuppgiftsansvarige vill invända mot det nya Underbiträdet ska denne göra det skriftligen och omgående från det att informationen lämnades.

10.6                      Om Personuppgiftsbiträdet anlitar ett Underbiträde trots invändning från den Personuppgiftsansvarige ska den Personuppgiftsansvarige ha rätt att säga upp Tjänsteavtalet med iakttagande av den uppsägningstid som anges i Tjänsteavtalet eller, om sådan inte finns, med skälig uppsägningstid. Har inte den Personuppgiftsansvarige någon befogad anledning till sin invändning ska sådan uppsägning ses som en förtida uppsägning utan skäl, varvid den Personuppgiftsansvarige ska betala ett belopp motsvarande 25% av resterande månadsavgifter för tjänsten efter utgången uppsägningstid, om inte annat avtalats i Tjänsteavtalet eller separat. En anledning anses befogad exempelvis om det nya Underbiträdet inte uppfyller kraven som ställs på Personuppgiftsbiträden i Tillämplig lag.

10.7                      Genom att underteckna detta personuppgiftsbiträdesavtal godkänner den Personuppgiftsansvarige att de Underbiträden som anges i Bilaga 1 anlitas av Personuppgiftsbiträdet.

11.                  Överföring utanför EU/EES

11.1                      Om inte annat överenskommits i detta avtal ska Personuppgiftsbiträdet behandla Personuppgifterna inom EU/EES. Om Personuppgiftsbiträdet önskar överföra Personuppgifter till ett land utanför EU/EES ska denne först be om den Personuppgiftsansvariges godkännande av överföring till landet ifråga.

11.2                      Innan en överföring till land utanför EU/EES sker ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa att överföringen sker i överensstämmelse med Tillämplig lag, exempelvis genom att använda standardavtalsklausuler från EU-kommissionen för överföring av Personuppgifter till tredje land, under förutsättning att tillämpningen av sådana klausuler medför att mottagarlandet ska anses uppfylla en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter. Överföring till tredje länder som i förväg godkänts av EU-kommissionen anses uppfylla kraven i Tillämplig lag.

11.3                      Om Personuppgiftsbiträdet själv ska Behandla Personuppgifterna i ett land utanför EU/EES ska åtgärder vidtas för att överföringen från den Personuppgiftsansvarige till Personuppgiftsbiträdet ska ske i överensstämmelse med Tillämplig lag. Sådana åtgärder kan, där det är lämpligt och tillräckligt för att efterleva Tillämplig lag, inkludera tecknande av standardavtalsklausuler från EU-kommissionen för överföring av Personuppgifter till tredje land. Tecknande av sådana standardavtalsklausuler görs i så fall i ett separat dokument.

11.4                      Genom att underteckna detta personuppgiftsbiträdesavtal godkänner den Personuppgiftsansvarige att Personuppgiftsbiträdet alternativt ett av Personuppgiftsbiträdet anlitat Underbiträde behandlar personuppgifter i de länder och med stöd av de överföringsåtgärder som anges i Bilaga 1. Om inget land anges ska all Behandling förutsättas ske inom Sveriges gränser.

12.                  Ersättning för utfört arbete

12.1                      Utöver vad som i övrigt följer av detta personuppgiftsbiträdesavtal ska Personuppgiftsbiträdet ha rätt till skälig ersättning för att följa den Personuppgiftsansvariges instruktioner om den begärda åtgärden inte specifikt framgår av Tjänsteavtalet i övrigt.

12.2                      Om Personuppgiftsbiträdet har rätt till ersättning för utfört arbete i enlighet med en bestämmelse i detta personuppgiftsbiträdesavtal ska i Tjänsteavtalet gällande prislista eller, i avsaknad av sådan, Personuppgiftsbiträdets vid var tid gällande prislista gälla för sådant arbete.

12.3                      Ersättning enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal ska enbart utgå i den utsträckning Personuppgiftsbiträdet utför det berörda arbetet specifikt för den Personuppgiftsansvarige samt under förutsättning att Personuppgiftsbiträdet inte brutit mot sina åtaganden enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal.

13.                  Skadeståndsansvar

13.1                      Om skadeståndskrav riktas mot någon av Parterna ska artikel 82 dataskyddsförordningen tillämpas.

13.2                      Parts skadeståndsansvar enligt detta avsnitt gäller även efter att detta personuppgiftsbiträdesavtal i övrigt har upphört att gälla.

13.3                      Om en av parterna ställs inför skadeståndskrav från en eller flera Registrerade och det är sannolikt att även den andra parten kan komma att bli föremål för skadeståndskrav, ska den första parten skriftligen meddela den andra parten inom skälig tid från det att skadeståndskravet kom den första parten till känna. Den andra parten ska i ett sådant fall tillåtas få insyn i den Registrerades och den första partens handlingar i målet samt lämna synpunkter på materialet.

13.4                      Part ska framställa krav på skadestånd till den andra parten i enlighet med detta avsnitt inom 6 månader från det att part blivit skadeståndsansvarig gentemot en eller flera Registrerade.

13.5                      Om den Personuppgiftsansvarige i annat fall än vad som angivits i detta avsnitt åsamkas skada som är hänförlig till Personuppgiftsbiträdets, eller av Personuppgiftsbiträdet anlitat Underbiträdes, Behandling av Personuppgifter i strid med skriftlig instruktion från den Personuppgiftsansvarige, detta personuppgiftsbiträdesavtal eller Tjänsteavtalet, ska Personuppgiftsbiträdet hålla den Personuppgiftsansvarige skadelös.

14.                  Upphörande av behandling

14.1                      Efter uppdragets avslutande ska Personuppgiftsbiträdet, beroende på vad den Personuppgiftsansvarige väljer, antingen radera eller återlämna all data som innehåller Personuppgifter på samtliga media som den är fixerad på, samt radera befintliga kopior. Den begärda åtgärden ska utföras inom trettio (30) dagar från detta Personuppgiftsbiträdesavtals upphörande.

14.2                      Åtagandet enligt föregående stycke gäller enbart i den utsträckning Personuppgiftsbiträdet inte har en lagenlig rätt eller skyldighet att fortsätta behandla Personuppgifter.

14.3                      Personuppgiftsbiträdet ska ha rätt till skälig ersättning för arbete i enlighet med detta avsnitt.

15.                  Tillägg och ändringar

15.1                      Ändringar av och tillägg till detta personuppgiftsbiträdesavtal eller dess bilaga ska för att vara bindande upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknade av Personuppgiftsbiträdet och den Personuppgiftsansvarige.

16.                  Enskilda bestämmelsers ogiltighet

16.1                      Om en domstol eller behörig myndighet anser att en bestämmelse eller en del av en bestämmelse i detta avtal är ogiltig, olaglig eller icke verkställbar ska denna bestämmelse eller delbestämmelse anses som raderad, utan att de andra bestämmelserna i avtalet påverkas gällande giltighet och verkställbarhet. Om en ogiltig, icke verkställbar eller olaglig bestämmelse i detta avtal blir giltig, verkställbar eller laglig om en del av den raderas gäller denna bestämmelse med den minsta ändring som krävs för att göra den laglig, giltig och verkställbar.

17.                  Överlåtelse

17.1                      Överlåtelse av detta personuppgiftsbiträdesavtal får ske i enlighet med bestämmelserna för överlåtelse i Tjänsteavtalet och endast i samband med överlåtelse av Tjänsteavtalet.

18.                  Tvist och tillämplig lag

18.1                      Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag och Tjänsteavtalets bestämmelse om tvist.

Bilaga 1 – Föremålet för Behandlingen

Ändamålet med Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter är att Personuppgiftsbiträdet ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Tjänsteavtalet. Varje Behandling ska endast pågå under den tid som är nödvändig för att Personuppgiftsbiträdets åtaganden i Tjänsteavtalet ska kunna uppfyllas.

För att kunna uppfylla sina åtaganden enligt Tjänsteavtalet utförs följande Behandlingar av Personuppgiftsbiträdet:

Kategorier av registreradeBehandling av PersonuppgifterLand för behandling + grund för ev. överföring utanför EU/EES
Tryckeritjänster

Adressinformation

Telefonnummer

E-postadress

Personuppgiftsbiträdet tillhandahåller tryckeritjänster till Personuppgifts-ansvarig. För detta ändamål kommer Personuppgiftsansvarig att ha tillgång till Personuppgiftsbiträdes FTPS där överlämning av adressfiler kommer att ske. Korrespondens sker via e-post.

Personuppgiftsbiträdet kommer att lagra leveransuppgifter, adressfiler under uppdragets tid med 90 dagar efter utfört uppdrag för eventuell felsökning och diagnostik.

För tryck av tidning eller trycksak behandlar Personuppgiftsbiträdet namn och adressuppgifter.

För tryck av visitkort behandlar Personuppgiftsbiträdet namn, befattning, e-postadress och telefonnummer.

Personuppgifter kommer att hanteras och lagras i Borås, Sverige. För tillgång från länder utanför EU/EES ska godkännande ges.

Följande Underbiträden anlitas av Personuppgiftsbiträdet för utförandet av Behandlingen av Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning:

Företagsnamn och org.nr.Typ av tjänstLand för behandling + grund för ev. överföring utanför EU/EES